FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

अपिहिमाल गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनमा ७६.५ अंक प्राप्त गरेको छ। https://lisa.mofaga.gov.np/home

७९-८० 01/12/2023 - 17:56

अपिहिमाल गाउँपालिका २०७९-०८० को बर्षिक बजेटको रातो किताब

२०७८-०७९ 07/04/2022 - 12:30 PDF icon अपिहिमाल गाउँपालिका रातो किताब २०७९-०८०.pdf

अपिहिमा गाउँपालिका आ.ब २०७९-०८० बर्षिक कार्यक्रम पुस्तिका

२०७८-०७९ 07/04/2022 - 12:28 PDF icon अपिहिमाल गाउँपालिका बर्षिक कार्यक्रम पुस्तिका २०७९-०८०.pdf

अपिहिमाल गाउँपालिका बजेट बक्तब्य २०७९-०८०

२०७८-०७९ 06/27/2022 - 11:55 PDF icon बजेट बक्तव्य अपिहिमाल गाउँपालिका २०७९-८०.pdf

अपिहिमाल गाउँपालिका निती तथा कार्यक्रम २०७९-०८०

२०७८-०७९ 06/27/2022 - 11:54 PDF icon निती तथा कार्यक्रम अपिहिमाल गाउँपालिका २०७९-८०.pdf

सुचिकृत सम्बन्धि सुचना

७७/७८ 08/02/2021 - 09:38 PDF icon suchikarti.pdf

अपिहिमाल गाउँपालिका २०७८-७९ को बजेट बक्तब्य

७७/७८ 06/28/2021 - 06:58 PDF icon Budget 2079.pdf

अपिहिमाल गाउँपालिका २०७८/०७९को निति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 06/22/2021 - 14:27 PDF icon निति तथा कार्यक्रम २०७९.pdf

अपिहिमाल गाउँपालिका २०७७-७८ रातो किताब

७७/७८ 08/30/2020 - 15:07 PDF icon अपिहिमाल गाउँपालिका २०७७-७८ रातो किताब.pdf

अपिहिमाल गाउँपालिका २०७७-७८ क्षेत्रगत बजेट

७७/७८ 08/30/2020 - 15:05 PDF icon Apihimal Gaupalika Budget, PDF icon Apihimal Gaupalika Budget, PDF icon Apihimal Gaupalika Budget, PDF icon Apihimal Gaupalika Budget, PDF icon Apihimal Gaupalika Budget

Pages