FAQs Complain Problems

अपिहिमाल गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनमा ७६.५ अंक प्राप्त गरेको छ। https://lisa.mofaga.gov.np/home

आर्थिक वर्ष: