FAQs Complain Problems

अपिहिमाल गाउँपालिकाको वार्षिक कार्य सम्पादन छलफल तथा समझौता कार्यक्रम विच गा.पा. अध्यक्ष संग प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विच र प्रमुख प्रशासकीय संग शाखा प्रमुख विच आ.ब. २०७९-८० को लागि कार्य सम्पादन सम्झौता सम्पन्न भयो ।

आर्थिक वर्ष: