FAQs Complain Problems

समाचार

गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका बैठक को निर्यण २०७४/११ /३० गते

७४/७५ 04/14/2018 - 08:52 PDF icon 2074 11 30.pdf

कार्यपालिका बैठक को निर्यण २०७४/११ /१८ गते

७४/७५ 04/14/2018 - 08:51 PDF icon 2074 11 18.pdf

कार्यपालिका बैठक को निर्यण २०७४/११ /०५ गते

७४/७५ 04/14/2018 - 08:50 PDF icon 2074 11 05.pdf

कार्यपालिका बैठक को निर्यण २०७४/१० /१४ गते

७४/७५ 04/14/2018 - 08:49 PDF icon 2074 10 14.pdf

कार्यपालिका बैठक को निर्यण २०७४/१० /०२ गते

७४/७५ 04/14/2018 - 08:47 PDF icon 2074 10 02.pdf

कार्यपालिका बैठक को निर्यण २०७४/०९ /०६ गते

७४/७५ 04/14/2018 - 08:45 PDF icon 2074 09 06.pdf

कार्यपालिका बैठक को निर्यण २०७४/०९ /०४ गते

७४/७५ 04/14/2018 - 08:44 PDF icon 2074 09 04.pdf

कार्यपालिका बैठक को निर्यण २०७४/०९ /०३ गते

७४/७५ 04/14/2018 - 08:42 PDF icon 2074 09 03.pdf

कार्यपालिका बैठक को निर्यण २०७४/०६ /२९ गते

७४/७५ 04/14/2018 - 08:39 PDF icon 2074 06 29.pdf

कार्यपालिका बैठक को निर्यण २०७४/०५ /३१ गते

७४/७५ 04/14/2018 - 08:38 PDF icon 2074 05 311.pdf

Pages