FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि ७४/७५ 03/25/2019 - 09:44 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
अपिहिमाल गाउँपालिका न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐेन ७४/७५ 03/25/2019 - 09:42 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका ऐन.pdf
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 03/25/2019 - 09:38 PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf
शिक्षा क्षेत्र सुधार कार्यक्रम ७४/७५ 03/25/2019 - 09:37 PDF icon िशक्षा क्षेत्र सुधार कार्यक्रम.pdf
स्थािनय राजपत्र सम्बन्धि कार्यिविध ७४/७५ 03/25/2019 - 09:36 PDF icon स्थािनय राजपत्र सम्बन्धि कार्यिविध.pdf
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि ७४/७५ 03/25/2019 - 09:35 PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf
गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 03/25/2019 - 09:13 PDF icon गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४ doc.pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४docx ७४/७५ 03/25/2019 - 09:12 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ ७४/७५ 03/25/2019 - 09:11 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ ocx.pdf
अपिहिमाल गाउँपालिका प्रशासिकय कार्यिविधि ऐेन ७४/७५ 03/25/2019 - 09:09 PDF icon अपिहिमाल गाउँपालिका प्रशासिकय कार्यिविधि ऐेन.pdf

Pages