FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कृषि ऐन ७४/७५ 03/25/2019 - 09:54 PDF icon कृषि ऐन.pdf
गाउँ_नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन ७४/७५ 03/25/2019 - 09:53 PDF icon गाउँ_नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन.pdf
स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका,२०७४ ७४/७५ 03/25/2019 - 09:51 PDF icon स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका,२०७४.pdf
अपिहिमाल गाउँपािलका पूर्वाधार ब्यवस्थापन ऐन ७४/७५ 03/25/2019 - 09:49 PDF icon अपिहिमाल गाउँपािलका पूर्वाधार ब्यवस्थापन एेन .pdf
एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 03/25/2019 - 09:45 PDF icon एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि ७४/७५ 03/25/2019 - 09:44 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
अपिहिमाल गाउँपालिका न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐेन ७४/७५ 03/25/2019 - 09:42 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका ऐन.pdf
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 03/25/2019 - 09:38 PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf
शिक्षा क्षेत्र सुधार कार्यक्रम ७४/७५ 03/25/2019 - 09:37 PDF icon िशक्षा क्षेत्र सुधार कार्यक्रम.pdf
स्थािनय राजपत्र सम्बन्धि कार्यिविध ७४/७५ 03/25/2019 - 09:36 PDF icon स्थािनय राजपत्र सम्बन्धि कार्यिविध.pdf

Pages