FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
लैंगिक समानता तथा सामाजिक समाबेशीकरण मूलप्रवाहिकरण रणनीति २०७९ २०७८-०७९ 07/04/2022 - 12:53 PDF icon २ लैंगिक समानता तथा सामाजिक समाबेशीकरण मूलप्रवाहिकरण रणनीति २०७९.pdf
सार्वजनिक निजी साझेदारी एैन २०७९ २०७८-०७९ 07/04/2022 - 12:52 PDF icon ३ सार्वजनिक निजी साझेदारी एैन २०७९_.pdf
प्राईभेट फर्म ऐन २०७९ २०७८-०७९ 07/04/2022 - 12:51 PDF icon ४ प्राईभेट फर्म ऐन २०७९.pdf
श्रम सहकारी गठन, परिचालन तथा व्वस्थापन सम्बन्की कार्यविधि, २०७९ २०७८-०७९ 07/04/2022 - 12:50 PDF icon ३ श्रम सहकारी गठन, परिचालन तथा व्वस्थापन सम्बन्की कार्यविधि, २०७९.pdf
अपिहमाल कार्यपालिकाको बैठक संचालन कार्यविधि २०७९ २०७८-०७९ 07/04/2022 - 12:49 PDF icon १ अपिहमाल कार्यपालिकाको बैठक संचालन कार्यविधि २०७९.pdf
विनियोजन ऐन २०७९ २०७८-०७९ 07/04/2022 - 12:46 PDF icon २ विनियोजन ऐन २०७९.pdf
आर्थिक ऐन अपिहिमाल २०७९ २०७८-०७९ 07/04/2022 - 12:33
खानेपानी तथा सरसफाइ योजना मर्मत सम्भार कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७८ ७७/७८ 10/07/2021 - 08:29 PDF icon Apihimal Gaupalika Drinking Water
खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७ ७६/७७ 10/07/2021 - 08:10 PDF icon Apihimal Rural Municipality Total senitation
अपिहिमाल गाउँपालिका पूर्ण सरसफाई प्रवर्द्धन कार्यविधि २०७८ ७७/७८ 10/07/2021 - 08:07 PDF icon apihimal total senitation

Pages